Mane domina

TaisyklėsNAUDOJIMOSI SVETAINE KURSKOLINTIS.LT TAISYKLĖS

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiomis Taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi interneto svetaine KURSKOLINTIS.LT (toliau –KURSKOLINTIS.LT) tvarka, taip pat KURSKOLINTIS.LT klientų teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos nuostatos.

 

1.2. Svetainę KURSKOLINTIS.LT tvarko ir administruoja UAB „AGORSA“, juridinio asmens kodas 303271383, Laisvės pr.. 125, Vilnius, Lietuvos Respublika, , įregistruota VĮ Registrų centras juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas).

1.3. Svetainėje KURSKOLINTIS.LT klientams suteikiama galimybė užpildyti paraišką paskolai gauti (toliau –Paraiška), ją paskelbti svetainėje KURSKOLINTIS.LT, t.y. padaryti prieinamą (matomą) visiems svetainės KURSKOLINTIS.LT registruotiems Finansinių paslaugų teikėjams bei, naudotis kitomis svetainės KURSKOLINTIS.LT teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka (viskas kartu toliau – Paslaugos).

 

1.4. Svetainės KURSKOLINTIS.LT klientas yra asmuo, patalpinęs užpildęs Paraišką ar kitokiu būdu ar forma besinaudojantis svetaine KURSKOLINTIS.LT (toliau – Klientas). Šių Taisyklių prasme naudojamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT apima bet kokių Kliento veiksmų atlikimą prisijungus prie svetainės KURSKOLINTIS.LT interneto ryšio pagalba.

 

1.5. Teikėjo veikla, teikiant Klientui šiose Taisyklėse nurodytas Paslaugas, apima tik techninių priemonių Kliento informacijos patalpinimui svetainėje KURSKOLINTIS.LT teikimą, turint tikslą padėti Klientui atlikti su jo pageidaujamų Finansinių paslaugų gavimu susijusius veiksmus (pvz., Paraiškos užpildymas, paskelbimas). Teikdamas šiose Taisyklėse nurodytas Paslaugas Tiekėjas nėra jokių trečiųjų asmenų atstovas, agentas ar suinteresuotoji šalis. Tiekėjas pats nesiūlo kredito/paskolos sutarties sudarymo Klientui bei jo vardu nesudaro kredito/paskolos sutarties su Finansines paslaugas teikiančiais asmenimis, t.y. teikdamas Paslaugas Tiekėjas kaip papildomas funkcijas atlieka ir tam tikras nepriklausomo Finansinių paslaugų tarpininko funkcijas. Atlikdamas šias funkcijas Tiekėjas neturi jokios įtakos tarp kreditoriaus ir Kliento tiesiogiai sudaromiems sandoriams ir nėra šių sandorių šalimi. Tiekėjas tik padeda  techninių priemonių pagalba Klientui išreikšti savo pageidavimą gauti konkrečią Finansinę paslaugą.

 

1.6. Naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka bent su viena šių Taisyklių sąlyga, jis neturi teisės naudotis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir Tiekėjo teikiamomis Paslaugomis.

 

1.7.  Šiose Taisyklėse naudojama sąvoka „Finansinė paslauga“ reiškia trečiųjų asmenų siūlomas kreditų, paskolų teikimo ar kitokio pinigų skolinimo paslaugas.

 

2. NAUDOJIMOSI SVETAINĖS KURSKOLINTIS.LT PASLAUGOMIS SĄLYGOS IR TVARKA

2.1. Norėdamas paskelbti užpildytą Paraišką svetainėje KURSKOLINTIS.LT, t.y. padaryti ją prieinamą (matomą) visiems svetainės KURSKOLINTIS.LT registruotiems Finansinių paslaugų teikėjams, Klientas turi ją patvirtinti. Paraiška patvirtinama Klientui paspaudus mygtuką „PARAIŠKOS AKTYVAVIMAS“ ir sumokėjus Paraiškos aktyvavimo mokestį.

2.2. Užpildydamas ir/ar paskelbdamas Paraišką ar bet kokią kitą informaciją (toliau – Kliento informacija) svetainėje KURSKOLINTIS.LT, Klientas prisiima visą atsakomybę už jos turinio atitikimą šių Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams.

2.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Paraiška ar kita naudojantis    svetaine KURSKOLINTIS.LT Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el. pašto laiškus:

2.3.1. nėra netikra, klaidinanti ar neteisinga;

2.3.2. nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ir interesų;

2.3.3. nepažeidžia jokių teisės aktų reikalavimų;

2.3.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

2.3.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų  svetainės KURSKOLINTIS.LT veikimą ir/ar Paslaugų veikimą, o taip pat padaryti žalą Tiekėjo ar kitų Tiekėjo klientų turtui ir interesams.

2.4. Svetainės KURSKOLINTIS.LT duomenų bazėje Paraiškas skelbti galima tik apie ieškomas Finansines paslaugas. Viena Paraiška gali būti pateikta tik dėl vienos Finansinės paslaugos.

2.5. Klientui draudžiama:

2.5.1. paskelbti Paraiškas, kurios neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;

2.5.2. skelbti beprasmes Paraiškas arba Paraiškas su beprasmėmis simbolių sekomis.

2.6. Kliento Paraiškos, pažeidžiančios 2.5 p. nurodytus draudimus, Tiekėjo vienašaliu sprendimu gali būti blokuojamos, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų. Apie Paraiškos blokavimą Klientas informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.7. Draudžiama naudotis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar Paslaugomis neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.7.1. neteisėtiems veiksmas ar sandoriams vykdyti (sukčiavimui ir pan.);

2.7.2. rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamas, skelbti bei platinti svetainės KURSKOLINTIS.LT vartotojų duomenis ar duomenis apie svetainės KURSKOLINTIS.LT vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie ieškomas Finansines paslaugas;

2.7.3. naudoti, publikuoti, siųsti ir (ar) laikyti svetainės KURSKOLINTIS.LT turinį, jeigu tokiais veiksmais būtų pažeidžiamos bet kokios intelektinės nuosavybės teisės.

2.8. Esant įtarimams apie galimai Kliento vykdomą neteisėtą veiklą, jo paskelbtos Paraiškos automatiškai blokuojamos Tiekėjo vienašališku sprendimu, negrąžinant Klientui už suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų. Apie Paraiškos blokavimą Klientas informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.9. Klientas privalo nedelsiant elektroniniu paštu pranešti Tiekėjui apie bet kokius Kliento informacijos (ypač pateiktos svetainės KURSKOLINTIS.LT duomenų bazėje) pasikeitimus.

2.10. Klientas įsipareigoja saugoti jam suteiktą prisijungimo vardą tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys. Klientas privalo nedelsiant pranešti Tiekėjui, jei jo prisijungimo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudojantis svetaine KURSKOLINTIS.LT buvo prarasti.

2.11. Naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad:

2.11.1. jis yra pilnametis ir veiksnus fizinis asmuo, arba juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises naudotis svetainės KURSKOLINTIS.LT Paslaugomis ir vykdyti bet kokius įstatymų leidžiamus sandorius;

2.11.2. supranta, jog jam sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir Tiekėjo sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai nustato šios Taisyklės;

2.11.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis svetaine KURSKOLINTIS.LT, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Tiekėjas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus prisijungimo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Kliento tapatybė.

2.11.4. supranta ir sutinka, kad Tiekėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šių Taisyklių 6 p. nuostatomis;

2.11.5. supranta, jog Paraiškos užpildymas ir/ar paskelbimas negarantuoja paskolos gavimo ar kitokios Kliento pageidaujamos Finansinės paslaugos suteikimo;

2.11.6. supranta, jog Tiekėjas negarantuoja, jog kreditorius (Finansinių paslaugų teikėjas) susieks su Klientu dėl jo Paraiškoje nurodytos pageidaujamos Finansinės paslaugos gavimo, nes tai priklauso ne nuo Tiekėjo, o išimtinai nuo kreditoriaus (Finansinių paslaugų teikėjo) valios;

2.11.7. supranta, kad Tiekėjas netikrina Kliento pateiktų duomenų tikrumo;

2.11.8. supranta, kad Tikėjas negrąžins Klientui už kokybiškai suteiktas Paslaugas sumokėtų pinigų, nepriklausomai nuo to, kad Klientas galimai negavo to rezultato, kurio tikėjosi naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar Paslaugomis

2.11.9. jam yra žinoma, jog Kliento paskelbta Paraiška svetainėje KURSKOLINTIS.LT bus aktyvi (galios), t.y. busprieinama (matoma) svetainėje KURSKOLINTIS.LT registruotiems Finansinių paslaugų teikėjams 14 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios, kaip ji apibrėžta Taisyklių 4.5 p.

3. TIEKĖJO TEISĖS

3.1. Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai apriboti ar nutraukti Kliento galimybę naudotis svetaine KURSKOLINTIS.LT, įskaitant bet kuriuos Kliento pateiktos informacijos pakeitimu, Kliento paskelbtos Paraiškos panaikinimu ar pašalinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo registruotis svetainėje KURSKOLINTIS.LT, jeigu Klientas:

3.1.1. pažeidė šias Taisykles ir/ar nesilaiko jose nustatytų įsipareigojimų;

3.1.2. pateikė neteisingą, neišsamią ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis arba naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT;

3.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją svetainėje KURSKOLINTIS.LT, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Tiekėjo nuomone, netinkamai elgiasi;

3.1.4. Kliento Paraiškoje pateikta informacija, Tiekėjo nuomone, pažeidžia Šių Taisyklių ir/ar teisės aktų reikalavimus, prieštarauja etikos ir geros moralės normoms.

3.2. Apie 3.1 p. nurodytų sankcijų pritaikymą Klientui, Klientas informuojamas registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu. 3.1 p. nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktų reikalavimams. Taisyklių pažeidimo atveju už Paslaugas Kliento sumokėti pinigai Klientui nėra grąžinami.

3.3. Tiekėjas turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus svetainėje KURSKOLINTIS.LT, įskaitant Kliento paskelbtų Paraiškų stebėjimą. Naudodamas teisėtas priemones Tiekėjas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

3.4. Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra vienašališkai svetainėje KURSKOLINTIS.LT pakeisti ir pertvarkyti Kliento paskelbtas Paraiškas, perkelti jas į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad KURSKOLINTIS.LT svetaine būtų patogiau naudotis.

3.5. Tiekėjas turi teisę gauti atlyginimą iš Kliento už suteiktas Paslaugas pagal svetainėje KURSKOLINTIS.LT nurodytas kainas, galiojančias Paslaugų suteikimo metu. Klientui pareikalaus Tiekėjas pateiks jam sąskaitą už suteiktas ir Kliento apmokėtas Paslaugas.

3.5. Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu be išankstinio Kliento informavimo nutraukti svetainės KURSKOLINTIS.LT veiklą.

 

4. MOKAMOS PASLAUGOS

4.1. Už Tiekėjo suteiktas Paslaugas KURSKOLINTIS.LT svetainėje Klientai atsiskaito pavedimu per banką, pervedami pinigus į Tiekėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą.

4.2. Klientai už tam tikrą mokestį svetainėje KURSKOLINTIS.LT gali atlikti šiuos veiksmus (mokamos Paslaugos):

4.2.1. Paraiškos paskelbimas (aktyvavimas) svetainėje KURSKOLINTIS.LT, t.y. Kliento užpildytos Paraiškos padarymas prieinama (matoma) visiems svetainės KURSKOLINTIS.LT registruotiems Finansinių paslaugų teikėjams.

4.3. Šios Sutarties 4.2 p. išvardintų Paslaugų kainos yra nurodytos svetainės KURSKOLINTIS.LT Klientų Paraiškų registracijos aplinkoje. Tiekėjas turi teisę bent kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra keisti teikiamų mokamų Paslaugų kainas ir jų apmokėjimo tvarką.

4.4. Klientas supranta ir sutinka, kad mokamos Paslaugos jam bus pradėtos teikti tik po to, kai Klientas sumoka Tiekėjui už šias Paslaugas svetainėje KURSKOLINTIS.LT  nurodyta tvarka.

4.5. Tiekėjas įsipareigoja pradėti teikti Klientui mokamas Paslaugas per 24 valandas nuo jų apmokėjimo gavimo momento.

4.6. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų atlikimo metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

 

5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

5.1. Tiekėjas atsako tik už Kliento informacijos, pateiktos Paraiškoje, techninį patalpinimą svetainėje KURSKOLINTIS.LT, jeigu Paraiška atitinka visus Taisyklių reikalavimus ir šios svetainės techninį palaikymą, o Klientas yra atsiskaitęs už pageidaujamas gauti Paslaugas.

5.2. Tiekėjas neatsako už Paraiškoje pateikiamos Kliento informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį. Visą su tuo susijusią atsakomybę prisiimą šią informaciją pateikęs Klientas.

5.3. Tiekėjas nėra atsakingas už svetainės KURSKOLINTIS.LT  ir/ar Paslaugų teikimo sutrikimus, dėl kurių Klientas ar tretieji asmenys patyrė žalą, jeigu šie sutrikimai atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės. Klientui negalint naudotis Paslaugomis ne dėl Tiekėjo kaltės, Klientui už šias paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami.

5.4. Tiekėjas neatsako už jokių trečiųjų asmenų įsipareigojimų Klientui vykdymą, t.y. Tiekėjas jokių būdu nedalyvauja kreditavimo, Paskolų teikimo ar kitose su svetainės KURSKOLINTIS.LT teikiamomis Paslaugomis ar Klientų paskelbtomis Paraiškomis vienokiu ar kitokiu būdu susijusiuose sandoriuose, sudarytuose tiesiogiai tarp Klientų ir trečiųjų asmenų (Finansinių paslaugų teikėjų).

5.5. Tiekėjas negarantuoja, kad Klientas gaus jo Paraiškoje nurodytą pageidaujamą Finansinę paslaugą bei neprivalo atlyginti Klientui jokių dėl to atsiradusių nuostolių, įskaitant už užsakytas mokamas Paslaugas sumokėtos kainos grąžinimą.

5.6. Tiekėjas nebus atsakingas už Finansinių paslaugų, gautų naudojantis svetaine KURSKOLINTIS.LT  ir/ar Paslaugomis, kokybę ir suteikimą. Dėl konkrečių Finansinių paslaugų teikimo Klientas turi pats susitarti su šių paslaugų teikėju.

5.7. Klientas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas, atsižvelgiant į šių Taisyklių 5.4. p. – 5.6.p. nuostatas, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi svetaine KURSKOLINTIS.LT ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis svetaine KURSKOLINTIS.LT  ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

5.8. Klientas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Klientas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudoja šia informacija.

5.9. Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje KURSKOLINTIS.LT esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Tiekėjas) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

5.10. Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

 

6. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. Klientas naudodamasis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar Paslaugomis savo noru ir laisva valia sutinka, jog Tiekėjas Kliento pateiktus duomenis patalpintų svetainėje KURSKOLINTIS.LT bei neprieštarauja, kad registracijos metu ar vėliau jo pateikti duomenys (toliau – Asmens duomenys) būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Tiekėjo duomenų bazėje 1 (vienerius) metus nuo paskutinio prisijungimo prie svetainės KURSKOLINTIS.LT. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo Asmens duomenis tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti ir juos peržiūrėti.

6.2. Klientas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.

6.3. Tiekėjas rinks, tvarkys ir saugos Kliento Asmens duomenis automatiniu būdu.

6.4. Klientas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę naudoti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis šiais tikslais:

6.4.1. Kliento registravimo ir Paraiškų duomenų bazės administravimo svetainėje KURSKOLINTIS.LT tikslu, t.y. Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui;

6.4.2. Kliento mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu;

6.4.3. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.5. Klientas sutinka, kad Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Kliento Asmens duomenis asmenims,tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

6.6. Klientas sutinka, jog Tiekėjas turi teisę perduoti Kliento Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijos).

6.7. Klientas sutinka, kad Tiekėjas naudotų Kliento Asmens duomenis ir tiesioginės rinkodaros tikslais aktyviais siūlydamas Klientui naudotis Tiekėjo ir/ar Tiekėjo partnerių paslaugomis. Klientas turi teisę atšaukti sutikimą dėl jo duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais apie tai informuodamas Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (ar) pasiūlymuose.

6.8. Klientas sutinka, kad Tiekėjas, asmenų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais, teiktų paklausimus ir gautų Kliento Asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Gyventojų registro tarnybos, Centrinės hipotekos įstaigos, turto arešto registro, kitų tvarkytojų tvarkomų registrų, ir finansų įstaigų, ir naudotų juos įvertindamas Kliento pateiktos informacijos teisingumą, Kliento mokumą ir kreditingumą, o taip pat perduotų gautus aukščiau nurodytus duomenis tretiesiems asmenims, teikiantiems Finansines paslaugas, kurias pageidauja gauti Klientas.

6.9. Klientas sutinka, kad Tiekėjas Kliento Asmens duomenis perduotų svetainėje KURSKOLINTIS.LT prisiregistravusiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Kliento pageidaujamas gauti finansines paslaugas. Klientas sutinka tiesiogiai gauti iš šių trečiųjų asmenų pasiūlymus dėl Finansinių paslaugų teikimo.

6.10. Klientas sutinka, kad tretieji asmenys, teikiantys Kliento pageidaujamas Finansines paslaugas, gavę iš Tiekėjo Kliento Asmens duomenis, asmenų mokumo ir finansinės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslais be atskiro Kliento sutikimo teiktų paklausimus ir gautų Kliento Asmens duomenis iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Gyventojų registro tarnybos, Centrinės hipotekos įstaigos, turto arešto registro, kitų tvarkytojų tvarkomų registrų, ir finansų įstaigų, ir naudotų juos įvertindamas Kliento pateiktos informacijos teisingumą, kliento mokumą ir kreditingumą.

6.11. Klientas sutinka, kad jam registruojantis svetainėje KURSKOLINTIS.LT ir prisijungiant prie jos, bus registruojamas Kliento kompiuterio IP adresas ir prisijungimo data ir laikas.

6.12. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Klientas visus prašymus Teikėjui, susijusius su Kliento asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (elektroniniu paštu, nurodytu svetainės KURSKOLINTIS.LT   kontaktuose).

 

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

7.1. Tiekėjas yra visų autoriaus teisių į svetainės KURSKOLINTIS.LT turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jo naudojimą. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami svetainėje KURSKOLINTIS.LT yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

7.2. Klientas sutinka, kad jo Paraiška, nuo jos paskelbimo taptų svetainės KURSKOLINTIS.LT duomenų bazės dalimi bei Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugoma ir įstatymo bei šių Taisyklių nustatytais būdais būtų naudojama ilgiausią teisės aktų nustatytą terminą. Klientas sutinka, kad nei Tiekėjas, nei jokia kita šalis, naudodama Paraišką nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kokio nors kito atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Taisyklės (jų nauja redakcija) įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje KURSKOLINTIS.LT dienos.

Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, paskelbdamas apie tai svetainėje KURSKOLINTIS.LT. Jeigu pasikeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Klientas toliau naudosis svetaine KURSKOLINTIS.LT ir/ar jos teikiamomis Paslaugomis, tai automatiškai reikš jo sutikimą su Taisyklių pakeitimais ir įsipareigojimą jų laikytis. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje KURSKOLINTIS.LT.

8.2. Taisyklių nuostatų aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Visi ginčai tarp Tiekėjo ir Kliento sprendžiami derybų kelių, o nepavykus susitarti – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Tiekėjo buveinės adresą.

8.4. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata pripažįstama iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

8.5. Visi pranešimai ir informacija, susijusi su naudojimosi svetaine KURSKOLINTIS.LT ir Paslaugomis, tarp Kliento ir Tiekėjo bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis, šiais adresais: Tiekėjui – info@kurskolintis.lt, Klientui – el. pašto adresu, nurodytu Paslaugų gavėjo registracijos metu.

 

Šios Taisyklės patvirtintos UAB „Agorsa“ direktoriaus įsakymu ir įsigalioja nuo 2014 m. Gegužės  mėn. 14 d.